DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone,
  • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim jest Marek Prusek, e- mail marek.prusek@ksp.policja.gov.pl:, telefon: 47 72 44 309 (280).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z asp. sztab. Joanną Wielochą, adres poczty elektronicznej nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl numer telefonu 47 72 44 222.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Paderewskiego 3 w Nowym Dworze Mazowieckim. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku znajdują się schody. Po lewej stronie jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel w biurze przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie. Toaleta na parterze i w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, od ul. Paderewskiego jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komendzie.

Komisariat Policji w Nasielsku:

Siedziba Komisariatu Policji w Nasielsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Nasielsku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku są schody, po lewej stronie znajduje się krzesło do transportu osób niepełnosprawnych.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej) .

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, od ul. Kościuszki jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Komisariat Policji w Czosnowie:

Siedziba Komisariatu Policji w Czosnowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Władysława Lercha 1 w Czosnowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku nie ma schodów, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na lewo od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, od ul. Lercha jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Komisariat Policji w Pomiechówku:

Siedziba Komisariatuu Policji w Pomiechówku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Księża Góra 30 w Pomiechówku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku nie ma schodów,  po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na lewo od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, od ul. Księża Góra jest parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Posterunek Policji w Zakroczymiu:

Siedziba Posterunku Policji w Zakroczymiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Warszawskiej 17b w Zakroczymiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku są schody,  po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na prawo od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika PP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku,  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Lercha jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony