Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

1.   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest :

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

  • adres: ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

2.   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest podinsp. Małgorzata Witkowska,
e-mail
iod.kpp_ndm@ksp.policja.gov.pl,

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie
i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Powrót na górę strony