Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 28.01.2009

Naczelnik  Wydziału - komisarz Wiesław Michałowski

Zastępca Naczelnika - aspirant sztabowy Mariusz Dąbrowski

tel. (47) 724-42-33

e-mail: wieslaw.michalowski@ksp.policja.gov.pl

Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad działalnością służby prewencji oraz współdziałania w zakresie prewencji ogólnej między innymi przez:

 1. kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez służby patrolowe i obchodowe jednostek podległych Komendzie z obowiązującymi przepisami,
 2. nadzorowanie i kontrola organizacji pracy dzielnicowych oraz policjantów służby patrolowej,
 3. nadzorowanie organizacji wykorzystania służbowego oraz utrzymania psów do działań prewencyjnych a także zadań specjalistycznych,
 4. koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii w komisariatach Policji,
 5. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania PDOZ,
 6. współdziałanie i organizowanie współnych przedsięwzięć ze strażą miejską
 7. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów działania w zapobieganiu, zwalczaniu przestępczości i organizowania samoobrony społecznej przed przestępczością,
 8. zapewnienie doraźnej opieki i włściwych wychowawczo warunków pobytu nieletnim sprawcom czynów karalnych zatrzymanych w związku z prowadzonym przez jednostki Policji postępowaniem wyjaśniającym oraz nieletnim konwojowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych,
 9. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 10. dokonywanie oceny skuteczności działania służb wymienionych w ppkt. 1-5, prognozowanie zagrożenia i planowanie dalszych działań,
 11. przeprowadzanie czynności interencyjnych będących reakcją na zgłoszenia przyjmowane przez Stanowisko Kierowania oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli,
 12. realizację interwencji własnych w przypadkach stwierdzonych naruszeń prawa,
 13. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 14. patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw i zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku,
 15. legitymowanie i sprawdzanie osób w celu zatrzymania poszukiwanych,
 16. zabezpieczanie miejsc zdarzeń i wykonywanie wstępnych czynności,
 17. udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym, bądź zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
 18. stosowanie postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń,
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach skrag i wniosków od obywateli,
 20. współdziałanie z wydziałami prewencji Komendy Stołecznej Policji.
Powrót na górę strony