Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Data publikacji 28.01.2009

Małgorzata Dylewska,  tel. (47) 724-42-90

e-mail: malgorzata.dylewska@ksp.policja.gov.pl

Agnieszka Kopeć,  tel. (47) 724-42-91

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki kadrowej między innymi przez:

 1. opracowywanie ilościowych i jakościowych prognoz z zakresu potrzeb kadrowych,
 2. realizowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku o osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
 3. koordynowanie działań dotyczących tworzenia rezerwy kadrowej, pracy z rezerwą kadrową oraz czuwanie nad racjonalnym jej wykorzystaniem,
 4. koordynowanie polityki odznaczeniowo-awansowej,
 5. sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania regulaminu dyscyplinarnego, przeprowadzanie okresowych ocen stanu dyscypliny oraz opiniowanie spraw odwoławczych,
 6. dokonywanie ocen i analiz sytuacji kadrowej, badanie określonych zjawisk i problemów kadrowych oraz przedstawianie wniosków kierownictwu,
 7. prowadzenie prac organizacyjno-etatowych oraz wypracowywanie zasad kształtowania struktur komórek i jednostek organizacyjnych,
 8. planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 9. nadzorowanie realizacji programu doskonalenia zawodowego w jednostkach podległych,
 10. prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych,
 11. prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie miesięcznych meldunków,
 12. współdziałanie z Wydziałem Kadr oraz Wydziałem Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji,
Powrót na górę strony