Komenda Powiatowa

Data publikacji 28.01.2009

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl

Adres e-mail Wydziału Ruchu Drogowego: sebastian.podgorski@ksp.policja.gov.pl

Oficer dyżurny
    
tel: 47 72 44 901, 47 72 44 213

fax. 47 724-42-07Sekretariat Komendanta

tel. 47 72 44 212
fax. 47 724-43-07

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 -17.00. Zapisy telefoniczne pod nr 47 724 42 12.


W sprawie skarg i wniosków prosimy o kontakt z Zespołem Kontroli:

kom. Dorota Juniec         - tel. 47 724-43-13


Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:
  •     imię i nazwisko skarżącego,
  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  •     dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Pouczenie RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji.

Kontakt:

ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (47) 724 43 13 w godzinach urzędowania

faks numer: (47) 724 42 07.

Komendant Powiatowy Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp_ndm@ksp.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony