Zespół Dzielnicowych Nowy Dwór Mazowiecki


Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.: +48 22 604-42-55
fax.: +48 22 604-42-07

Do obowiązków dzielnicowych zespołu należy w szczególności:

Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewiru.
Organizowanie pracy dzielnicowego i prowadzenie ewidencji przydzielonych dzielnicowemu spraw oraz przestrzeganie właściwego i terminowego ich załatwiania.
Udzielanie niezbędnej pomocy dzielnicowym w rozwiązywaniu trudniejszych spraw i wykonaniu skomplikowanych czynności.
Zapewnianie warunków do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych dzielnicowych, a zwłaszcza pogłębienia przez nich znajomości przepisów służbowych i innych.
Nadzór nad prowadzonym przez dzielnicowych rozpoznaniem osobowym i terenowym oraz rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń mogących mień wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w rewirze.
Organizowanie współpracy dzielnicowych z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, instytucji i szkół, wspólnot mieszkaniowych w celu rozwiązywania lokalnych problemów.
Prowadzenie spraw poszukiwawczych za sprawcami wykroczeń.
Zadania Dzielnicowych:

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych .
Czas obchodu powinien wypełniać, co najmniej 60% czasu służby dzielnicowego.
Służba dzielnicowego organizowana jest w systemie zmianowym. Decyzję o realizowaniu przez dzielnicowego poszczególnych zadań w zwiększonym wymiarze podejmuje kierownik rewiru.
Dzielnicowi obsługujący graniczące ze sobą rejony mogą wykonywać wspólne obchody części lub całości obu rejonów.
Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Informacje uzyskane w toku rozpoznania, o którym mowa wyżej, dzielnicowy dokumentuje w formie notatek w teczce rejonu i w razie potrzeby przekazuje drogą służbową do dalszego wykorzystania właściwym komórkom o ogniwom organizacyjnym jednostki Policji.
W ramach rozpoznania rejonu dzielnicowy musi posiadać wiadomości, między innymi w zakresie: położenia geograficznego i ukształtowania terenu, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, wyznań religijnych, tradycji, mniejszości narodowych, lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.
Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie, w szczególności: inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej, inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży, informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu, oraz organizuje doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób, realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.
W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, dzielnicowy jest zobowiązany do:

natychmiastowego podjęcia niezbędnych, stosownych do okoliczności, czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności:
zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,
ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych, rysopisów sprawców,
udzielania pomocy ofiarom do momentu przybycia służb ratowniczych
ujawnienia i zabezpieczani wszelkich śladów, mogących mieć związek z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem, przy wykonywaniu innych zleconych czynności służbowych,
podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia,
bieżącej analizy przestępstw i wykroczeń popełnionych w jego rejonie,
zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia i udowodnienia mu winy.
Do obowiązków dzielnicowego ponadto należy:

udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa,
przeprowadzenie wywiadów na żądanie uprawnionych organów,
udzielanie pomocy policjantom innych komórek lub ogniw organizacyjnych jednostek Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób.
Rady dla mieszkańców

Można zminimalizować ryzyko włamań stosując się do następujących zasad:

należy unikać przechowywania w mieszkaniu znacznych sum pieniędzy i wartościowej biżuterii. Takie schowki jak: bieliźniarka, książki, cukiernica są znane włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej kolejności,
nie afiszuj się swym bogactwem, nie opowiadaj o posiadanych dobrach,
nie zapraszaj do domu przypadkowych osób. Sprawdź tożsamość i wiarygodność obcych osób, którzy przyszli sprawdzić stan licznika gazu bądź energii elektrycznej, naprawić kaloryfery, zamek lub nieszczelne okna,
swoim dzieciom bezwzględnie zakazuj wpuszczania do domu kogokolwiek podczas nieobecności dorosłych , nawet osób im znanych ,
solidnie zabezpiecz drzwi wejściowe do mieszkania: załóż dobre zamki, blokady, zainstaluj system alarmowy,
zasłoń firanki, zasłonki po zmroku, strzeż prywatności,
zamontuj jasne światło z przodu i tyłu domu, usuń krzewy ograniczające widoczność,
nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką lub w innych umówionych łatwo dostępnych miejscach,
jeśli wyjeżdżasz na dłużej przekaż swój najcenniejszy dobytek na przechowanie zaufanym osobom,
najlepszy sposób ochrony mieszkania to czujni sąsiedzi. Współdziałając ze sobą świadczycie sobie wzajemnie usługi przy pilnowaniu mieszkania,
zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów, oznakuj je w sposób trwały, najlepiej niewidoczny dla złodzieja. W przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę na odzyskanie twojego mienia,
ubezpiecz swoje mienie i mieszkanie.
Gdy stwierdzisz włamanie:

po stwierdzeniu włamania natychmiast powiadom Policję,
nie wchodź do domu, mieszkania przed przybyciem Policji z uwagi na możliwość zatarcia śladów kryminalistycznych, mikrośladów itp.,
nie przesuwaj, nie przestawiaj przedmiotów, rzeczy, nie zmieniaj ich położenia przed przybyciem Policji,
nie obchodź domu, posesji i terenów przyległych. 

Powrót na górę strony